HMS

HMS er basisen for arbeidet med Miljøfyrtårn. HMS og internkontrollforskriften (Internkontrollforskriften § 5) stiller krav til  hvordan virksomheten organiserer arbeidet knyttet til helse, miljø og sikkerhet (indre og ytre miljø). Det overordnede målet med dette temaet er en grundig forankring av Miljøfyrtårn i virksomhetens HMS-/Internkontrollsystem.

Et velfungerende HMS for virksomheter bør inneholde følgende:

 1. Oversikt over lover og forskrifter,
 2. Rutiner for opplæring av ansatte på HMS
 3. Medvirkning av ansatte i HMS-arbeid (personalmøter minimum to ganger pr år med HMS på agendaen).
 4. Mål for helse miljø og sikkerhet (inklusive mål for arbeidsmiljø og ytre miljø inndelt i overordnet mål, delmål med tilhørende tiltak)
 5. Oversikt over organisasjonen med ansvarsoppgaver
 6. Risikovurdering og handlingsplan
 7. Vernerunde for fysisk arbeidsmiljø
 8. Vernerunde for psykososialt arbeidsmiljø
 9. Stoffkartotek for kjemiske stoffer
 10. Oppdatert branninstruks og info til ansatte
 11. Brannøvelser
 12. Tilgang til førstehjelpsutstyr
 13. Førstehjelpskurs
 14. Avviksrapportering
 15. Årlig vurdering om HMS systemet fungerer etter hensikten, inklusive oppdateringer av gjeldende bransjekrav for virksomheten (årlig systemrevisjon).

Minimumskravene i henhold til Internkontrollforskriftens §5 fremgår av punktene 1-15, unntatt 3 og 13 som er bransjeavhengige. Punktene 4,5,6,14 og 15 må dokumenteres. For tips og råd se regelhjelp.no. Veiledning til Internkontrollforskriften finnes på arbeidstilsynets webside: www.arbeidstilsynet.no/artikkel.html?tid=78629